Bảo Nông Thịnh Odoo Version 11.0-20200826

Information about the Bảo Nông Thịnh instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

Odoo Affiliate Management
Affiliate extension for odoo E-commerce store
Affiliate Multi-tier Commission
Odoo Affiliate Multi-tier Commission (Parent Commission) Extension for Odoo Affiliate Management
CRM
Leads, Opportunities, Activities
Inventory Management
Inventory, Logistics, Warehousing
Quản lý bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Điểm bán hàng
Giao diện cảm ứng cho Cửa hàng
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Invoicing Management
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Quản lý thu mua
Purchase Orders, Receipts, Vendor Bills
Bảng điều khiển
Create your custom dashboard
Contacts Directory
Customers, Vendors, Partners,...
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận